Årsstämma 2020

Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB kallas till årsstämma måndagen den 20 april 2020 klockan 17:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i)  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 14 april 2020; samt
(ii)  senast den 14 april 2020 ha anmält till Bolaget sitt deltagande och eventuellt biträde. Anmälan ska ske under e-postadress: annika.lindmark@indexpharma.com eller under postadress: InDex Pharmaceuticals Holding AB, Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt antal företrädda aktier. Vidare bör i förekommande fall antalet biträden (högst två) som ska delta anges. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
8 april 2020
InDex  meddelar att bolaget avser att hålla årsstämman 2020 som planerat kl. 17.00 den 20 april 2020 i linje med den kallelse som har offentliggjorts tidigare, men avser att vidta försiktighetsåtgärder.
• På grund av risken för smittspridning avser InDex begränsa stämmans omfattning och närvaron av styrelseledamöter och företagsledning avses att begränsas.
• Anförande från VD avses inte att avhållas. InDex planerar att ge verksamhetsuppdatering via andra kanaler i nära anslutning till bolagsstämman.
• Ingen förtäring kommer att serveras.
• Antalet fysiska deltagare kommer begränsas i linje med gällande restriktioner vid tidpunkten för stämman.