Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman som, i enlighet med aktiebolagslagen, är Bolagets högsta beslutande organ. Som Bolagets högsta beslutande organ kan bolagsstämman fatta besluta om varje fråga i Bolaget som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Bolagsstämman har således en överordnad roll i förhållande till Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma), ska beslut fattas om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust, om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorn. Vid bolagstämman fattar aktieägarna även beslut i andra centrala frågor i Bolaget, såsom ändring av Bolagets bolagsordning, eventuell nyemission av aktier etc. Bolagsstämmans form regleras huvudsakligen av bolagsordningen.

Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum den 12 januari 2021 i Setterwalls Advokatbyråers lokaler på Sturegatan 10, Stockholm. Närvaro på stämman skedde uteslutande genom poströstning.

Läs mer

Årsstämma 2020

Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB kallas till årsstämma måndagen den 20 april 2020 klockan 17:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste: (i)  vara införd...

Läs mer

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) hölls onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.  

Läs mer

Årstämma 2019

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) hölls måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.  

Läs mer

Årstämma 2018

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls den 24 maj 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.

Läs mer

Årsstämma 2017

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls tisdagen den 30 maj 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.

Läs mer

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämman hölls måndagen den 12 september 2016 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Tomtebodavägen 23a i Stockholm.

Läs mer