Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner.

Grundlön och andra anställningsförmåner till ledande befattningshavare bedöms vara i enlighet med marknaden och baseras på kompetenskrav, betydelse och erfarenhet samt utförandet av uppgifterna inom koncernledningen.

LTIP 2020
Vid årsstämman den 20 april 2020 fattades beslut om emission av 3 965 000 teckningsoptioner avsedda att överlåtas till anställda och andra nyckelpersoner i koncernen. Optionerna hade ett lösenpris om 20 SEK per aktie och kan utnyttjas under perioden maj-oktober 2023. I juli 2020 tilldelade styrelsen anställda och andra nyckelpersoner 958 388 optioner som förvärvades för 0,2522 SEK per option. Totalt erbjöds 13 anställda och andra nyckelpersoner att teckna och 12 av dessa tecknade alla sina tilldelade optioner. Efter avslutad företrädesemission i februari 2021 har lösenpris och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till räknats om i enlighet med gällande villkor. Omräknat lösenpris uppgår till 7,804 SEK och varje teckningsoption berättigar till teckning av 2,5627 aktier. Antalet utestående teckningsoptioner till anställda och andra nyckelpersoner i koncernen per balansdagens utgång uppgår till 832 276. Resterande teckningsoptioner har makulerats.

LTIP 2021
Vid årsstämman den 3 juni 2021 fattades beslut om emission av 7 200 000 personaloptioner avsedda att överlåtas till anställda och andra nyckelpersoner i koncernen. Därutöver emitterades 2 262 240 optioner för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av allokerade personaloptioner. Optionerna har ett lösenpris om 4 SEK per aktie och kan utnyttjas under perioden juli-december 2024. I juli 2021 tilldelade styrelsen anställda och andra nyckelpersoner 5 731 800 personaloptioner vederlagsfritt. Totalt erbjöds 13 anställda och andra nyckelpersoner att teckna och samtliga tecknade alla sina tilldelade optioner. I oktober 2021 tilldelade styrelsen ytterligare 676 000 personaloptioner till två nyanställda. Antalet utestående personaloptioner till anställda och andra nyckelpersoner i koncernen per balansdagens utgång uppgår till 3 517 867. Resterande personaloptioner har makulerats.

LTIP 2021 redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 föreskriver att personaloptionerna ska kostnadsföras som personalkostnader under intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

LTIP 2022
Vid årsstämman den 1 juni 2022 fattades beslut om emission av 8 000 000 personaloptioner avsedda att överlåtas till anställda och andra nyckelpersoner i koncernen. Därutöver emitterades 2 513 600 optioner för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av allokerade personaloptioner. Optionerna har ett lösenpris om 4 SEK per aktie och kan utnyttjas under perioden juli-december 2025. I juli 2022 tilldelade styrelsen anställda och andra nyckelpersoner 5 500 200 personaloptioner vederlagsfritt. Totalt erbjöds 15 anställda och andra nyckelpersoner att teckna och samtliga tecknade alla sina tilldelade optioner. I december 2022 tilldelade styrelsen ytterligare 1 930 700 personaloptioner till tillträdande VD, vilka tecknades i januari 2023. Antalet utestående personaloptioner till anställda och andra nyckelpersoner i koncernen per balansdagens utgång uppgår till 5 982 600. Resterande teckningsoptioner har makulerats.

LTIP 2022 redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 föreskriver att personaloptionerna ska kostnadsföras som personalkostnader under intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

LTIP 2023
Vid årsstämman den 24 maj 2023 fattades beslut om emission av 8 000 000 personaloptioner avsedda att överlåtas till anställda och andra nyckelpersoner i koncernen. Därutöver emitterades 2 513 600 optioner för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av allokerade personaloptioner. Optionerna har ett lösenpris om 4 SEK per aktie och kan utnyttjas under perioden juli-december 2026. I juli 2023 tilldelade styrelsen anställda och andra nyckelpersoner 6 658 600 personaloptioner vederlagsfritt. Totalt erbjöds 15 anställda och andra nyckelpersoner att teckna och samtliga tecknade alla sina tilldelade optioner. Resterande personaloptioner i den mån de inte utnyttjas under 2023 samt de personaloptioner som inte kommer att kunna intjänas kommer att makuleras.

LTIP 2023 redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 föreskriver att personaloptionerna ska kostnadsföras som personalkostnader under intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.