• Baserat på riktlinjer från FDA och EMA, kommer fas III-programmet för cobitolimod bestå av två sekventiella induktionsstudier och en ett år lång underhållsstudie med patienter som har svarat på cobitolimod som induktionsbehandling. Fas III-programmet kommer att ligga till grund för marknadsgodkännande genom att bekräfta den övergripande effekten och säkerheten hos cobitolimod i en tillräckligt stor grupp av patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit som inte svarar på, eller inte tolererar, konventionell behandling, biologisk behandling eller JAK-hämmare. Den viktiga inledande studien CONCLUDE är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad induktionsstudie som kommer att omfatta cirka 440 patienter. Det primära effektmåttet, klinisk remission, kommer att mätas vid vecka 6, vilket är samma primära effektmått som användes i den framgångsrika fas IIb-studien CONDUCT. Utöver dosstyrkan 250 mg som ges vid vecka 0 och vecka 3, som var den högsta dosen och den som visade bäst effekt i fas IIb-studien, kommer fas III-studien även att utvärdera en högre dos, 500 mg, i en adaptiv studiedesign. Patienter som svarar på cobitolimod i induktionsstudien kommer att få möjlighet att fortsätta i en ettårig underhållsstudie, där de kommer att behandlas med antingen cobitolimod eller placebo var tredje vecka.

  • Studien kommer att omfatta cirka 440 patienter.

  • Studien kommer att genomföras på ett par hundra kliniker i över 30 länder i Europa, Nordamerika samt Asien och Stillahavsområdet.

  • Induktionsstudien bedöms ta 18-24 månader att genomföra.

  • Vi hoppas kunna bekräfta de framgångsrika resultaten från fas IIb-studien CONDUCT beträffande effekt och säkerhet.

  • Både FDA och EMA stödjer att cobitolimod tas vidare till fas III för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. Vägledningen från de regulatoriska myndigheterna gav utrymme för olika upplägg av fas III-programmet, exempelvis att genomföra induktionsstudierna sekventiellt och att inkludera en högre dos utöver den högsta dosen som utvärderades i fas IIb-studien (2×250 mg).

  • Nej, interimsanalysen i den adaptiva designen kommer att vara blindad för InDex. Den ska utgöra grund för att välja den bästa dosen av de två doserna som ingår i studien, 250 och 500 mg. Säkerheten kommer att övervakas kontinuerligt i studien för att bekräfta att det inte finns några säkerhetsproblem som hindrar studiens fortsättning.

  • Studiens primära mål är att utvärdera effekten av behandling med cobitolimod jämfört med placebo i att uppnå klinisk remission hos patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. En blindad interimsanalys kommer att utföras för att välja den bästa dosen av 250 mg och 500 mg, vilket kommer att vara den dos som används för den återstående fas III-utvecklingen.

  • PK-studien kommer att genomföras parallellt med CONCLUDE-studien. PK-studien kommer att utvärdera det systemiska upptaget av cobitolimod vid lokal behandling av inflammation i tjocktarmen. Studien kommer att omfatta minst 6 patienter med måttlig till svår ulcerös kolit som behandlas med doser om 500 mg cobitolimod som administreras rektalt.