InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – september 2016

Noteringsemission och listning på Nasdaq First North Stockholm

Perioden juli – september 2016

 •  Omsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 •   Rörelseresultatet uppgick till -6,6 MSEK (-7,5)
 •   Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-7,2), motsvarande -0,25 SEK per aktie (-0,24) före och efter utspädning
 •   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 MSEK (-8,0)

Perioden januari – september 2016

 •   Omsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,3)
 •   Rörelseresultatet uppgick till -23,2 MSEK (-23,0)
 •   Resultatet efter skatt uppgick till -24,9 MSEK (-23,4), motsvarande -0,83 SEK per aktie (-0,78) före och efter utspädning
 •   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-29,7)
 •   Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,7 MSEK (14,2). Likviden från emissionen erhölls under oktober
 •   Antal aktier vid periodens slut var 30 067 234

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet för InDex Pharmaceuticals samlade verksamhet under motsvarande period 2015.

Väsentliga händelser under perioden juli – september

 •   Resultat från COLLECT-studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Crohn’s and Colitis
 •   Teckning av aktier motsvarande 250 MSEK genomfördes i en nyemission inför listning på Nasdaq First North Stockholm

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 •   Handeln i InDex aktier inleddes på Nasdaq First North Stockholm den 11 oktober 2016
 •   Resultat från COLLECT-studien presenterades vid United European Gastroenterology Week 2016 (UEGW)
 •   Nytt patent för cobitolimod blev beviljat i USA
 •   Likvid från emissionen erhölls under oktober 2016 (netto ca 200 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och kvittning av brygglån och ränta)

“Pengarna från emissionen i samband med noteringen kommer huvudsakligen att användas för att göra cobitolimod färdig för fas III och därmed bli en attraktiv tillgång för internationella läkemedelsbolag,” säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals.

VD har ordet

Välkomna gamla och nya aktieägare i InDex. Med denna första delårsrapport som publikt bolag påbörjas ett nytt kapitel i vår historia. Efter intensiva förberedelser inleddes handeln i InDex aktier på Nasdaq First North Stockholm den 11 oktober 2016. Detta efter att vi i september genomfört en framgångsrik spridningsemission om 250 MSEK. Pengarna kommer huvudsakligen användas för att göra vår främsta läkemedelskandidat cobitolimod färdig för kliniska fas III-studier i ulcerös kolit (kronisk blödande tjocktarmsinflammation) och därmed bli en attraktiv tillgång för internationella läkemedelsbolag.

När nu finansieringen är på plats, känns det fantastiskt att få genomföra den kliniska fas IIb-studien CONDUCT – vår viktiga dosoptimeringsstudie med cobitolimod och studieförberedelserna pågår för fullt. Första patienten beräknas kunna behandlas under första halvåret 2017, och vi räknar med att ha huvudresultat från studien under 2018.

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett hett terapiområde. Ett talande exempel på den höga efterfrågan på läkemedelsprojekt inom området rapporterades för några veckor sedan när Astra Zeneca licensierade ut rättigheterna till ett projekt i fas IIb till Allergan för hela 250 miljoner dollar kontant, plus över en miljard dollar i potentiella milstolpsbetalningar samt royalties på framtida försäljning. Detta stärker min övertygelse att vi forskar inom ett område med hög potential.

Senaste veckorna har vi själva kunnat rapportera två goda nyheter som stärker bolaget och vår potential att framöver skapa varaktigt värde med cobitolimod. Först presenterades nya analyser av data från COLLECT, vår föregående kliniska studie med cobitolimod, på UEGW, som är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa. Subgruppsanalyserna tyder på att cobitolimod kan hjälpa både patienter med måttlig och patienter med svår form av ulcerös kolit, samt patienter som tidigare har provat biologiska läkemedel och patienter som aldrig har provat sådana.

Dessutom beviljades InDex också ett nytt amerikanskt patent för cobitolimod som förstärker och förlänger vårt patentskydd. Det ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till fem års förlängning efter marknadsgodkännande.

Med dessa framsteg – och vår goda finansiella ställning – i ryggen driver vi våra spännande projekt framåt. Vi är verksamma inom ett terapiområde där det finns ett stort mediciniskt behov världen över, och vi är övertygade om att vi har en behandling som kommer kunna hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett bättre liv.

För mer information:

Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 8:00 CET.