19 september 2019– Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 3 oktober 2019; samt

(ii) senast den 3 oktober 2019 ha anmält till Bolaget sitt deltagande och eventuellt biträde. Anmälan ska ske under e-postadress: annika.lindmark@indexpharma.com eller under postadress: InDex Pharmaceuticals Holding AB, Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, adress samt antal företrädda aktier. Vidare bör i förekommande fall antalet biträden (högst två) som ska delta anges. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 3 oktober 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.indexpharma.com. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordningen;
  4. Val av minst en justeringsman;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt; och
  7. Avslutande av stämman.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 6. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 6 243 745 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 124 874,9 SEK genom emission av högst 6 243 745 nya aktier (”Aktier”), envar med ett kvotvärde om 0,02 SEK.

Rätt att teckna de nya Aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma de investerare som anmält intresse i den avslutade book-building processen.

De nya Aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 6,98 SEK per Aktie. Teckningskursen har bestämts av Bolagets styrelse i samråd med dess finansiella rådgivare baserat på en book-building process bland institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera planerade förberedelser inför ett fas III-program på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Eftersom teckningskursen i den riktade emissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckning av aktier ska göras i särskild teckningslista senast den 10 oktober 2019. Betalning för de nya Aktierna ska erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast den 10 oktober 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya Aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya Aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Särskild beslutsmajoritet   
Giltigt beslut enligt punkt 6 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i Bolaget  
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 68 781 275 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar  
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar  
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.indexpharma.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm, september 2019

Styrelsen

För mer information:  
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals  
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är Bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 23:10 CET.