Information om InDex Pharmaceuticals Holding AB’s (InDex) årsstämma 2020 med anledning av covid-19

8 april 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget avser att hålla årsstämman 2020 som planerat kl. 17.00 den 20 april 2020 i linje med den kallelse som har offentliggjorts tidigare, men avser att vidta försiktighetsåtgärder.

  • På grund av risken för smittspridning avser InDex begränsa stämmans omfattning och närvaron av styrelseledamöter och företagsledning avses att begränsas.
  • Anförande från VD avses inte att avhållas. InDex planerar att ge verksamhetsuppdatering via andra kanaler i nära anslutning till bolagsstämman.
  • Ingen förtäring kommer att serveras.
  • Antalet fysiska deltagare kommer begränsas i linje med gällande restriktioner vid tidpunkten för stämman.

Med hänsyn till våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet avser InDex att genomföra vissa försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman 2020. InDex följer noga utvecklingen kring covid-19 och följer rekommendationer från relevanta nationella myndigheter, t ex Folkhälsomyndigheten.

InDex avser att hålla årsstämman 2020 som planerat klockan 17.00 den 20 april 2020 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm men med en begränsad omfattning. På grund av risken för smittspridning avser InDex att begränsa stämmans omfattning och närvaron av styrelseledamöter och företagsledning avses att begränsas.

Individer som känner sig sjuka eller där det föreligger en risk att smittning kan ha skett förväntas avstå från att delta personligen. För uppdaterad information om rekommendationer angående covid-19, se www.folkhalsomyndigheten.se.

Trots att InDex vidtar försiktighetsåtgärder för att minimera risken för exponering av covid-19 kan bolaget inte garantera att deltagare inte kommer att utsättas för viruset. InDex vill påminna aktieägare om möjligheten att inte delta i stämman personligen. Istället kan en aktieägare utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som vill utse ett ombud för att rösta å deras vägnar kan hitta relevanta formulär på: https://www.indexpharma.com/sv/arsstamma-2020/. Vänligen notera att i förekommande fall behöver även rösträttsregistrering ske.

 

För mer information:

Johan Gileus, CFO

E-post: johan.gileus@indexpharma.com


 

Kort om InDex Pharmaceuticals         

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 08:00 CET.