Ersättning och incitamentsprogram

Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman. Ersättning till ledande befattningshavare som är anställda kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner.

Grundlön och andra anställningsförmåner till ledande befattningshavare bedöms vara i enlighet med marknaden och baseras på kompetenskrav, betydelse och erfarenhet samt utförandet av uppgifterna inom koncernledningen.