Ersättning och incitamentsprogram

Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman. Ersättning till ledande befattningshavare som är anställda kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner.

De ledande befattningshavarna deltar i ett incitamentsprogram. Grundlön och andra anställningsförmåner till ledande befattningshavare bedöms vara i enlighet med marknaden och baseras på kompetenskrav, betydelse och erfarenhet samt utförandet av uppgifterna inom koncernledningen.