Valberedning

Valberedningens huvudsakliga ansvar och uppgifter är att föreslå kandidater till posten som styrelseordförande och övriga medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslår också arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna liksom kommer med förslag till val av och ersättning till revisorn.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader innan ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästa årsstämma har hållits eller vid behov till dess att en ny valberedning utsetts.


Valberedningen för årsstämman 2021 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:

  • Andreas Pennervall, utsedd av SEB Venture Capital/SEB Stiftelsen
  • Johan Kördel, utsedd av Industrifonden
  • Bengt Julander, utsedd av Linc
  • Anni Fuhr, utsedd av familjen och dödsboet Rune Pettersson
  • Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

E-post till valberedningen: info@indexpharma.com