Valberedning

Valberedningens huvudsakliga ansvar och uppgifter är att föreslå kandidater till posten som styrelseordförande och övriga medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslår också arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna liksom kommer med förslag till val av och ersättning till revisorn.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader innan ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästa årsstämma har hållits eller vid behov till dess att en ny valberedning utsetts.


Valberedning i InDex Pharmaceuticals Holding AB består av:

• Filip Pettersson, utsedd av SEB Venture Capital/SEB Stiftelsen
• Jonas Jendi, utsedd av Industrifonden
• Pål Jensen, utsedd av NeoMed/N5
• Bengt Julander, appointed by Linc
• Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

E-post till valberedningen: info@indexpharma.com