Denna integritetspolicy beskriver hur InDex behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder vår webbplats samt om dig som kommer i kontakt med oss i anledning av vår verksamhet och våra tjänster.

InDex Pharmaceuticals Holding AB, 55067-6820, Berzelius väg 13, 171 65 Solna (“InDex”), inklusive dotterbolag, ska behandla personuppgifter endast i enlighet med gällande dataskyddslag och gällande standarder. InDex ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Vi kan komma att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Du kan alltid hitta den senaste versionen av denna integritetspolicy på vår webbplats (besök gärna: http:// www.indexpharma.com/).

Denna version uppdaterades senast 2021-04-22.

Personuppgifter

De uppgifter vi behandlar om dig samlas huvudsakligen in direkt från dig när du besöker och använder vår webbplats eller i samband med att vi kommer i kontakt med dig –  t.ex. via e-post, telefon eller vid personliga möten, konferenser, mässor eller liknande tillfällen. Vi kan också samla in uppgifter om dig från tredje part, vanligtvis från det företag du representerar.

Personuppgifterna kan bestå av kontakt- och identifieringsuppgifter och annan information som är relevant för situationen, såsom t.ex. information relaterad till ditt besök och användning av vår webbplats.

Ändamål

InDex behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

  • Vi behandlar personuppgifter för att skapa, bibehålla och utveckla affärsrelationer med dig eller det bolag du representerar.
  • Om du besöker vår webbplats så samlar vi in och behandlar information som genereras av besöket för att analysera och producera statistik om trafiken på vår webbplats i syfte att utvärdera och förbättra vår webbplats och webbaserade kommunikation. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy.
  • Vi behandlar också ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev till dig om du har registrerat dig för sådana utskick. Du kan avregistrera dig från att motta fortsatta utskick när som helst genom att använda dig av länken för avregistrering som finns med i våra utskick.
  • Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

Rättslig grund

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är antingen;

(i) Intresseavvägning: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen som anges ovan, eller
(ii) Vår behandling i syfte att skicka nyhetsbrev till dig sker med stöd av ditt uttryckliga samtycke som du ger oss när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och marknadsföring.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande mottagare:

  1. Våra leverantörer: Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för att hantera delar av vår verksamhet. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa leverantörer för att de ska kunna utföra tjänster på uppdrag av oss, såsom att tillhandahålla oss stöd- och affärssystem eller utföra uppdrag som underleverantörer åt oss i anslutning till våra egna tjänster . När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personupp-giftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy.
  2. Myndigheter: Vi kan även dela dina personuppgifter med t.ex. Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt t.ex. lag eller annan författning eller enligt domstols- eller myndighetsbeslut.

Säkerhet

InDex ska vidta adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot förlust och tillgång för obehöriga. Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att tillse att vår hantering av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Som exempel är de system i vilka personuppgifterna lagras bara tillgängliga för våra anställda och tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för att fullgöra sina uppdrag. Dessa är även informerade om vikten av säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och säkerhetsnormer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Vi övervakar även våra system för att upptäcka sårbarheter.

Överföringar av personuppgifter får endast ske.

(i) till tredje part som utför tjänster å InDex vägnar och som endast får behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål, och
(ii) utanför EU / EES endast i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och omfattas av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (inklusive de eventuella kompletterande åtgärder som kan krävas), och
(iii) som annars tillåts enligt lag eller ditt samtycke

Varaktighet

Den tid vi behandlar personuppgifter är begränsad till vad som är rimligt för syftet med behandlingen, om inte annat krävs eller är tillåtet enligt lag. I allmänhet så sparar vi dina personuppgifter så länge vi har en relation till dig.

Rättigheter

InDex är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, vilket innebär att vi är ansvariga för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om det inte förhindras av gällande lag, reglering eller överenskommelse har registrerade rätt att

(i) veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem, och
(ii) begära att vi rättar till eller radera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
(iii) motsätta sig särskild behandling av personuppgifter.
(iv) ta emot personuppgifter som tillhandahålls av dem och överföra personuppgifter till en annan part som ansvarar för databehandling.

All kommunikation med InDexom hur vi behandlar personuppgifter eller utövande av någon av dina rättigheter kan skickas via e-post till [email protected] eller per post till adressen ovan.

Du kan när som helst lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten eller kontakta oss om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Rapporter och klagomål kan också riktas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.