InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

19 september 2019– Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

InDex Pharmaceuticals har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka SEK 140 miljoner (USD 14 miljoner)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

19 september 2019 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om nyemission av högst 20 000 000 aktier (de ”Nya Aktierna”), varav högst 13 756 255 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på InDex årsstämma den 6 maj 2019 och högst 6 243 745 aktier emitteras under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande (tillsammans den “Riktade Emissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen uppgår till 6,98 kronor per aktie och motsvarar stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 19 september 2019. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Genom den Riktade Emissionen tillförs InDex cirka 140 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Fjärde AP-fonden samt befintliga aktieägare så som Stiftelsen Industrifonden och Bengt Julander (genom Linc AB).

InDex Pharmaceuticals offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

19 september 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission av aktier upp till motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget genom nyemission till svenska och internationella institutionella investerare. Den riktade nyemissionen avser att genomföras dels med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2019, dels genom beslut av styrelsen under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande (tillsammans den “Riktade Emissionen”). InDex har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”) för den Riktade Emissionen.   

InDex Pharmaceuticals uppdaterar ägarlistan

5 september 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de har uppdaterat ägarlistan på hemsidan med ägarinformation per den 30 augusti 2019.

InDex Pharmaceuticals möter primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT med cobitolimod i ulcerös kolit

· Enastående kombination av effekt och säkerhet
· 15% delta mot placebo avseende klinisk remission

27 augusti 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag positiva huvudresultat från dosoptimeringsstudien CONDUCT som utvärderar cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Studien mötte det primära effektmåttet klinisk remission med en signifikant högre effekt om 15% (delta) för patienter som behandlats med den högsta dosen av cobitolimod jämfört med placebo. Cobitolimod tolererades väl i alla dosgrupper och inga skillnader i säkerhetsprofilen noterades jämfört med placebo.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i Europa

26 juni 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

InDex Pharmaceuticals ger statusuppdatering avseende patientrekryteringen i CONDUCT-studien

11 april 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att 197 patienter, av totalt 215 planerade, hittills inkluderats i CONDUCT-studien som utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod. Patientrekryteringen har varierat stort från månad till månad, med mellan 6 och 19 patienter, vilket gör det svårt att prognostisera återstående rekryteringstid. Bolagets bedömning är att patientrekryteringen kommer avslutas senast under juni månad, vilket innebär en viss försening jämfört med den tidigare kommunicerade tidsplanen. Bolaget kommer att meddela när sista patienten inkluderats och huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 8–10 veckor därefter.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

5 april 2019– Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50