InDex Pharmaceuticals stärker organisationen med Eva Arlander som Chief Development Officer samt presenterar förändringar i ledningsgruppens sammansättning

2 maj 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har engagerat Eva Arlander som Chief Development Officer. Eva kommer även att ingå i bolagets nya ledningsgrupp, tillsammans med tf. VD och Chief Financial Officer Johan Giléus, Chief Medical Officer Anders Bröijersén samt Chief Scientific Officer Charlotte Admyre.  

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

28 april 2022 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 klockan 17.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

Peter Zerhouni avgår som VD för InDex Pharmaceuticals

11 april 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni har beslutat att lämna sin post efter drygt sju år. Bolagets CFO Johan Giléus har utsetts till tillförordnad VD under tiden rekrytering av en ny VD pågår och behåller samtidigt rollen som CFO.

InDex Pharmaceuticals förbereder kommersialisering av cobitolimod

13 mars 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) planerar för att kommersialisera läkemedelskandidaten cobitolimod i USA i egen regi och genom strategiska samarbeten på övriga marknader. Lansering förväntas ske år 2027, med potential att uppnå en årlig försäljning på över 1 miljard USD inom måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. En fördjupad beskrivning av strategi och marknadspotential samt genomförandet av den pågående fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod presenteras på InDex kapitalmarknadsdag imorgon, den 14 mars, kl 15-17.

COO Pernilla Sandwall lämnar InDex Pharmaceuticals för en VD-roll

13 februari 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att Chief Operating Officer Pernilla Sandwall har beslutat sig för att lämna bolaget för att bli VD för WntResearch. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll fram till slutet av april. Processen att rekrytera en efterträdare kommer att påbörjas omedelbart.

InDex Pharmaceuticals inkluderar första patienten i fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod i ulcerös kolit

24 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att den första patienten har inkluderats i den pivotala fas III-studien CONCLUDE. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos TLR9-agonisten cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent för cobitolimod beviljat i Kanada

16 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av den kanadensiska patentmyndigheten Canadian Intellectual Property Office (CIPO). Patentet ger skydd för användningen av vissa doseringar av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent för cobitolimod beviljat i USA

9 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger skydd för användningen av vissa doseringar av cobitolimod för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom, och inkluderar dosen 250 mg som var framgångsrik i fas IIb-studien CONDUCT.

InDex Pharmaceuticals får FDA-godkännande att starta fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod

24 augusti 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, the U.S. Food and Drug Administration (FDA), givit klartecken att starta den kliniska fas III-studien CONCLUDE i USA. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals får första regulatoriska godkännandet att starta fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod

21 juli 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att svenska Läkemedelsverket givit klartecken att starta den kliniska fas III-studien CONCLUDE i Sverige. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

4 maj 2021 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021 klockan 17.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

InDex Pharmaceuticals företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

9 februari 2021 – Teckningsperioden i företrädesemissionen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) löpte ut den 5 februari 2021. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 152,6 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. InDex kommer genom emissionen att tillföras cirka 533 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

InDex Pharmaceuticals Holding AB offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

21 januari, 2021 – Styrelsen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med den företrädesemission om cirka 533 miljoner kronor som offentliggjordes via pressmeddelande den 14 januari 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 533 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

14 januari, 2021 – Styrelsen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 12 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 444 miljoner aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare, inklusive bland annat HBM Healthcare Investments, Handelsbanken Fonder, Linc och Fjärde AP-fonden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 533 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

InDex Pharmaceuticals Holding AB kallar till extra bolagsstämma

9 december 2020 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 januari 2021 klockan 10.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

InDex Pharmaceuticals avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor för att finansiera fas III-utveckling av cobitolimod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

25 november, 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolagets styrelse avser att föreslå en extra bolagstämma att hållas i januari 2021 vilken föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och dess villkor. Nettolikviden från den föreslagna Företrädesemissionen avses i huvudsak användas till att finansiera den viktiga inledande induktionsstudien i ett sekventiellt fas III-program för vänstersidig måttlig till svår ulcerös kolit för Bolagets ledande läkemedelskandidat, cobitolimod. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande vid senare datum.

FDA och EMA ger klartecken för InDex Pharmaceuticals att ta cobitolimod vidare till fas III

16 april 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit positiv respons från FDA och EMA gällande fas III-utveckling av bolagets TLR9-agonist cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Bolaget fortsätter förberedelserna inför fas III inklusive arbetet med att säkerställa finansiering.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

19 mars 2020 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 klockan 17:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30.

InDex Pharmaceuticals fördjupade analys av CONDUCT-studien bekräftar de starka huvudresultaten och stödjer strategin framåt

19 februari 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag slutsatserna från fördjupad analys av det kompletta datasetet från fas IIb-dosoptimeringsstudien CONDUCT, som utvärderade TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Analysen bekräftar att den högsta dosen, som mötte studiens primära effektmått, visar en enastående kombination av effekt och säkerhet.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

19 september 2019– Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

InDex Pharmaceuticals har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka SEK 140 miljoner (USD 14 miljoner)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

19 september 2019 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om nyemission av högst 20 000 000 aktier (de ”Nya Aktierna”), varav högst 13 756 255 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på InDex årsstämma den 6 maj 2019 och högst 6 243 745 aktier emitteras under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande (tillsammans den “Riktade Emissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen uppgår till 6,98 kronor per aktie och motsvarar stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 19 september 2019. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Genom den Riktade Emissionen tillförs InDex cirka 140 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Fjärde AP-fonden samt befintliga aktieägare så som Stiftelsen Industrifonden och Bengt Julander (genom Linc AB).

InDex Pharmaceuticals offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

19 september 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission av aktier upp till motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget genom nyemission till svenska och internationella institutionella investerare. Den riktade nyemissionen avser att genomföras dels med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2019, dels genom beslut av styrelsen under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande (tillsammans den “Riktade Emissionen”). InDex har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”) för den Riktade Emissionen.   

InDex Pharmaceuticals uppdaterar ägarlistan

5 september 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de har uppdaterat ägarlistan på hemsidan med ägarinformation per den 30 augusti 2019.

InDex Pharmaceuticals möter primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT med cobitolimod i ulcerös kolit

· Enastående kombination av effekt och säkerhet
· 15% delta mot placebo avseende klinisk remission

27 augusti 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag positiva huvudresultat från dosoptimeringsstudien CONDUCT som utvärderar cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Studien mötte det primära effektmåttet klinisk remission med en signifikant högre effekt om 15% (delta) för patienter som behandlats med den högsta dosen av cobitolimod jämfört med placebo. Cobitolimod tolererades väl i alla dosgrupper och inga skillnader i säkerhetsprofilen noterades jämfört med placebo.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i Europa

26 juni 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

InDex Pharmaceuticals ger statusuppdatering avseende patientrekryteringen i CONDUCT-studien

11 april 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att 197 patienter, av totalt 215 planerade, hittills inkluderats i CONDUCT-studien som utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod. Patientrekryteringen har varierat stort från månad till månad, med mellan 6 och 19 patienter, vilket gör det svårt att prognostisera återstående rekryteringstid. Bolagets bedömning är att patientrekryteringen kommer avslutas senast under juni månad, vilket innebär en viss försening jämfört med den tidigare kommunicerade tidsplanen. Bolaget kommer att meddela när sista patienten inkluderats och huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 8–10 veckor därefter.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

5 april 2019– Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals genomför riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK

23 oktober 2018 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”InDex”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 24 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 6 252 842 aktier till en mindre grupp investerare. Teckningskursen uppgår till 6,02 SEK per aktie, motsvarande en marknadsmässig emissionsrabatt om 7,7 procent i förhållande till 5 dagars volymviktat genomsnittspris och 1,3 procent i förhållande till dagens stängningskurs. InDex tillförs sammanlagt cirka 37,5 MSEK efter transaktionsrelaterade kostnader för legal rådgivning och kostnader för registrering och praktisk hantering.

InDex Pharmaceuticals uppdaterar tidsplanen för huvudresultaten från CONDUCT-studien till första halvåret 2019

9 augusti 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man uppdaterar tidsplanen för patientrekryteringen i den pågående fas IIb-studien CONDUCT med läkemedelskandidaten cobitolimod. Huvudresultaten från studien förväntas nu finnas tillgängliga under första halvåret 2019 istället för fjärde kvartalet 2018 som tidigare kommunicerats.

InDex Pharmaceuticals utvecklar oral formulering av cobitolimod

4 maj 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man har utvecklat en ny formulering av sin ledande läkemedelskandidat cobitolimod för oral administrering med riktad leverans till den nedre delen av mag-tarmkanalen. Den orala formuleringen av cobitolimod är en potentiell uppföljningsprodukt till den topikala formuleringen, som för närvarande utvärderas i CONDUCT-studien – en fas IIb-dosoptimeringsstudie i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

23 april 2018 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i Japan

28 mars 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att utfärdas av det japanska patentverket JPO. Patentet ger ytterligare skydd för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling, då cobitolimod inte administreras i kombination med kortikosteroid eller glukokortikosteroid.

InDex Pharmaceuticals rapporterar nya data om cobitolimods verkningsmekanism

1 december 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag nya vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod, bolagets ledande läkemedelskandidat. Resultaten visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i USA

12 oktober 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att utfärdas av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling, då cobitolimod inte administreras i kombination med kortikosteroid eller glukokortikosteroid.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Japan

13 september 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det japanska patentverket JPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Europa

6 juli 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av cobitolimod för behandling av inflammatoriska sjukdomar.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

27 april 2017 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals utser ny CFO

8 mars 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget utsett Johan Giléus till ny Chief Financial Officer (CFO) från och med den 1 maj 2017.

InDex Pharmaceuticals ingår avtal med CRO för CONDUCT-studien

1 februari 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget har ingått ett serviceavtal med det globala kontraktsforskningsföretaget (CRO) PAREXEL för genomförandet av CONDUCT-studien. CONDUCT är en fas IIb-dosoptimeringsstudie med läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i USA

3 november 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att beviljas av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50