InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT, en klinisk studie av Kappaproct® för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit

Stockholm, 27 juni 2014 – InDex Pharmaceuticals tillkännagav idag övergripande resultat från den dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska studien COLLECT. Syftet med COLLECT var att undersöka den terapeutiska potentialen av  Toll-like receptor 9-agonisten Kappaproct som tillägg till gängse behandling av patienter med måttlig till svår kroniskt aktiv ulcerös kolit. 

Patienter som behandlades med Kappaproct visade statistiskt signifikant förbättring för effektmåtten symtomatisk remission (blod i avföringen, antalet avföringar), ”registration remission” (klinisk remission med samtidig endoskopisk remission) samt andelen genomförda kolektomier. Andelen patienter i klinisk remission (Rachmilewitz Index) var hög i både Kappaproct och kontrollgruppen och ingen statistiskt signifikant skillnad observerades här. Kappaproct tolererades väl under studiens gång och inga skillnader i biverkningsprofil jämfört med gruppen som fick standardbehandling noterades.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50