InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2019

6 november 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2019, som kommer att hållas måndagen den 6 maj 2019. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals genomför riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK

23 oktober 2018 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”InDex”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 24 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 6 252 842 aktier till en mindre grupp investerare. Teckningskursen uppgår till 6,02 SEK per aktie, motsvarande en marknadsmässig emissionsrabatt om 7,7 procent i förhållande till 5 dagars volymviktat genomsnittspris och 1,3 procent i förhållande till dagens stängningskurs. InDex tillförs sammanlagt cirka 37,5 MSEK efter transaktionsrelaterade kostnader för legal rådgivning och kostnader för registrering och praktisk hantering.

InDex Pharmaceuticals publicerar post-hoc analys av COLLECT-studien

19 oktober 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag publiceringen av en post-hoc analys av data från COLLECT-studien. COLLECT var en klinisk studie med Toll-like receptor 9 (TLR9) agonisten cobitolimod, en ny behandling under utveckling för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit (UC). Artikeln, som publicerats i oktoberutgåvan av den expertgranskade vetenskapliga tidskriften Digestive and Liver Disease (DLD), visar den kliniska effekten av cobitolimod på patientrapporterade effektmått och i olika subgrupper av patienter baserade på sjukdomsaktivitet eller tidigare anti-TNFα behandling.

InDex Pharmaceuticals uppdaterar tidsplanen för huvudresultaten från CONDUCT-studien till första halvåret 2019

9 augusti 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man uppdaterar tidsplanen för patientrekryteringen i den pågående fas IIb-studien CONDUCT med läkemedelskandidaten cobitolimod. Huvudresultaten från studien förväntas nu finnas tillgängliga under första halvåret 2019 istället för fjärde kvartalet 2018 som tidigare kommunicerats.

InDex Pharmaceuticals deltar på Digestive Disease Week (DDW)

31 maj 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid Digestive Disease Week (DDW). DDW är den största medicinska kongressen i världen inom gastroenterologi. Kongressen hålls i Washington DC, USA den 2 till 5 juni 2018.

InDex Pharmaceuticals utvecklar oral formulering av cobitolimod

4 maj 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man har utvecklat en ny formulering av sin ledande läkemedelskandidat cobitolimod för oral administrering med riktad leverans till den nedre delen av mag-tarmkanalen. Den orala formuleringen av cobitolimod är en potentiell uppföljningsprodukt till den topikala formuleringen, som för närvarande utvärderas i CONDUCT-studien – en fas IIb-dosoptimeringsstudie i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

23 april 2018 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i Japan

28 mars 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att utfärdas av det japanska patentverket JPO. Patentet ger ytterligare skydd för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling, då cobitolimod inte administreras i kombination med kortikosteroid eller glukokortikosteroid.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50