InDex Pharmaceuticals Holding AB kallar till extra bolagsstämma

9 december 2020 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 januari 2021 klockan 10.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2021

3 december 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2021. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor för att finansiera fas III-utveckling av cobitolimod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

25 november, 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolagets styrelse avser att föreslå en extra bolagstämma att hållas i januari 2021 vilken föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och dess villkor. Nettolikviden från den föreslagna Företrädesemissionen avses i huvudsak användas till att finansiera den viktiga inledande induktionsstudien i ett sekventiellt fas III-program för vänstersidig måttlig till svår ulcerös kolit för Bolagets ledande läkemedelskandidat, cobitolimod. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande vid senare datum.

Lancet Gastroenterology and Hepatology publicerar resultaten från InDex Pharmaceuticals fas IIb-studie med cobitolimod

6 oktober 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att resultaten från CONDUCT-studien har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet Gastroenterology and Hepatology. CONDUCT var en fas IIb-dosoptimeringsstudie, som utvärderade TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Studien mötte det primära effektmåttet och cobitolimod uppvisade en enastående kombination av effekt och säkerhet.

InDex Pharmaceuticals presenterar de positiva resultaten från CONDUCT-studien vid två ledande medicinska konferenser

24 augusti 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att resultaten från CONDUCT-studien kommer att presenteras muntligt vid de två ledande gastroenterologikonferenserna United European Gastroenterology Week (UEGW) och American College of Gastroenterology (ACG) Annual Scientific Meeting. CONDUCT var en fas IIb-dosoptimeringsstudie, som utvärderade TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Studien mötte det primära effektmåttet med en enastående kombination av effekt och säkerhet.

FDA och EMA ger klartecken för InDex Pharmaceuticals att ta cobitolimod vidare till fas III

16 april 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit positiv respons från FDA och EMA gällande fas III-utveckling av bolagets TLR9-agonist cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Bolaget fortsätter förberedelserna inför fas III inklusive arbetet med att säkerställa finansiering.

Information om InDex Pharmaceuticals Holding AB’s (InDex) årsstämma 2020 med anledning av covid-19

8 april 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget avser att hålla årsstämman 2020 som planerat kl. 17.00 den 20 april 2020 i linje med den kallelse som har offentliggjorts tidigare, men avser att vidta försiktighetsåtgärder.

· På grund av risken för smittspridning avser InDex begränsa stämmans omfattning och närvaron av styrelseledamöter och företagsledning avses att begränsas.
· Anförande från VD avses inte att avhållas. InDex planerar att ge verksamhetsuppdatering via andra kanaler i nära anslutning till bolagsstämman.
· Ingen förtäring kommer att serveras.
· Antalet fysiska deltagare kommer begränsas i linje med gällande restriktioner vid tidpunkten för stämman.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

19 mars 2020 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 klockan 17:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30.

InDex Pharmaceuticals publicerar data om cobitolimods verkningsmekanism i vetenskaplig tidskrift

25 februari 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag publiceringen av vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod, bolagets främsta läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Artikeln, som publicerats i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis (JCC), visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan. Artikeln har dessutom uppmärksammats i tidskriftens podcast.

InDex Pharmaceuticals fördjupade analys av CONDUCT-studien bekräftar de starka huvudresultaten och stödjer strategin framåt

19 februari 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag slutsatserna från fördjupad analys av det kompletta datasetet från fas IIb-dosoptimeringsstudien CONDUCT, som utvärderade TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Analysen bekräftar att den högsta dosen, som mötte studiens primära effektmått, visar en enastående kombination av effekt och säkerhet.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50