InDex Pharmaceuticals inkluderar första patienten i fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod i ulcerös kolit

24 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att den första patienten har inkluderats i den pivotala fas III-studien CONCLUDE. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos TLR9-agonisten cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent för cobitolimod beviljat i Kanada

16 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av den kanadensiska patentmyndigheten Canadian Intellectual Property Office (CIPO). Patentet ger skydd för användningen av vissa doseringar av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2022

10 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2022. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent för cobitolimod beviljat i USA

9 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger skydd för användningen av vissa doseringar av cobitolimod för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom, och inkluderar dosen 250 mg som var framgångsrik i fas IIb-studien CONDUCT.

InDex Pharmaceuticals får FDA-godkännande att starta fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod

24 augusti 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, the U.S. Food and Drug Administration (FDA), givit klartecken att starta den kliniska fas III-studien CONCLUDE i USA. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals genomför PK-studie med cobitolimod

19 augusti 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att genomföra en klinisk farmakokinetikstudie (PK-studie) med cobitolimod i Sverige. Läkemedelsverket har givit godkännande att starta studien.

InDex Pharmaceuticals får första regulatoriska godkännandet att starta fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod

21 juli 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att svenska Läkemedelsverket givit klartecken att starta den kliniska fas III-studien CONCLUDE i Sverige. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

4 maj 2021 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021 klockan 17.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

InDex Pharmaceuticals ingår avtal med Parexel Biotech för klinisk fas III-studie med cobitolimod

30 mars 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget har ingått ett serviceavtal med det globala kliniska forskningsföretaget (CRO) Parexel Biotech för fas III-studien CONCLUDE. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

9 februari 2021 – Teckningsperioden i företrädesemissionen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) löpte ut den 5 februari 2021. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 152,6 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. InDex kommer genom emissionen att tillföras cirka 533 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

InDex Pharmaceuticals Holding AB offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

21 januari, 2021 – Styrelsen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med den företrädesemission om cirka 533 miljoner kronor som offentliggjordes via pressmeddelande den 14 januari 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 533 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

14 januari, 2021 – Styrelsen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 12 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 444 miljoner aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare, inklusive bland annat HBM Healthcare Investments, Handelsbanken Fonder, Linc och Fjärde AP-fonden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 533 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50