InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

4 maj 2021 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021 klockan 17.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

InDex Pharmaceuticals ingår avtal med Parexel Biotech för klinisk fas III-studie med cobitolimod

30 mars 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget har ingått ett serviceavtal med det globala kliniska forskningsföretaget (CRO) Parexel Biotech för fas III-studien CONCLUDE. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

9 februari 2021 – Teckningsperioden i företrädesemissionen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) löpte ut den 5 februari 2021. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 152,6 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. InDex kommer genom emissionen att tillföras cirka 533 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

InDex Pharmaceuticals Holding AB offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

21 januari, 2021 – Styrelsen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med den företrädesemission om cirka 533 miljoner kronor som offentliggjordes via pressmeddelande den 14 januari 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 533 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

14 januari, 2021 – Styrelsen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 12 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 444 miljoner aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare, inklusive bland annat HBM Healthcare Investments, Handelsbanken Fonder, Linc och Fjärde AP-fonden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 533 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

InDex Pharmaceuticals Holding AB kallar till extra bolagsstämma

9 december 2020 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 januari 2021 klockan 10.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2021

3 december 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2021. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor för att finansiera fas III-utveckling av cobitolimod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

25 november, 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolagets styrelse avser att föreslå en extra bolagstämma att hållas i januari 2021 vilken föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och dess villkor. Nettolikviden från den föreslagna Företrädesemissionen avses i huvudsak användas till att finansiera den viktiga inledande induktionsstudien i ett sekventiellt fas III-program för vänstersidig måttlig till svår ulcerös kolit för Bolagets ledande läkemedelskandidat, cobitolimod. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande vid senare datum.

Lancet Gastroenterology and Hepatology publicerar resultaten från InDex Pharmaceuticals fas IIb-studie med cobitolimod

6 oktober 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att resultaten från CONDUCT-studien har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet Gastroenterology and Hepatology. CONDUCT var en fas IIb-dosoptimeringsstudie, som utvärderade TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Studien mötte det primära effektmåttet och cobitolimod uppvisade en enastående kombination av effekt och säkerhet.

InDex Pharmaceuticals presenterar de positiva resultaten från CONDUCT-studien vid två ledande medicinska konferenser

24 augusti 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att resultaten från CONDUCT-studien kommer att presenteras muntligt vid de två ledande gastroenterologikonferenserna United European Gastroenterology Week (UEGW) och American College of Gastroenterology (ACG) Annual Scientific Meeting. CONDUCT var en fas IIb-dosoptimeringsstudie, som utvärderade TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Studien mötte det primära effektmåttet med en enastående kombination av effekt och säkerhet.

FDA och EMA ger klartecken för InDex Pharmaceuticals att ta cobitolimod vidare till fas III

16 april 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit positiv respons från FDA och EMA gällande fas III-utveckling av bolagets TLR9-agonist cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Bolaget fortsätter förberedelserna inför fas III inklusive arbetet med att säkerställa finansiering.

Information om InDex Pharmaceuticals Holding AB’s (InDex) årsstämma 2020 med anledning av covid-19

8 april 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget avser att hålla årsstämman 2020 som planerat kl. 17.00 den 20 april 2020 i linje med den kallelse som har offentliggjorts tidigare, men avser att vidta försiktighetsåtgärder.

· På grund av risken för smittspridning avser InDex begränsa stämmans omfattning och närvaron av styrelseledamöter och företagsledning avses att begränsas.
· Anförande från VD avses inte att avhållas. InDex planerar att ge verksamhetsuppdatering via andra kanaler i nära anslutning till bolagsstämman.
· Ingen förtäring kommer att serveras.
· Antalet fysiska deltagare kommer begränsas i linje med gällande restriktioner vid tidpunkten för stämman.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

19 mars 2020 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 klockan 17:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30.

InDex Pharmaceuticals publicerar data om cobitolimods verkningsmekanism i vetenskaplig tidskrift

25 februari 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag publiceringen av vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod, bolagets främsta läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Artikeln, som publicerats i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis (JCC), visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan. Artikeln har dessutom uppmärksammats i tidskriftens podcast.

InDex Pharmaceuticals fördjupade analys av CONDUCT-studien bekräftar de starka huvudresultaten och stödjer strategin framåt

19 februari 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag slutsatserna från fördjupad analys av det kompletta datasetet från fas IIb-dosoptimeringsstudien CONDUCT, som utvärderade TLR9-agonisten cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Analysen bekräftar att den högsta dosen, som mötte studiens primära effektmått, visar en enastående kombination av effekt och säkerhet.

InDex bjuder in till verksamhetsuppdatering den 12 december

6 december 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bjuder härmed in till en livesänd verksamhetsuppdatering och frågestund i Redeyes lokaler den 12 december kl. 10:00. InDex VD Peter Zerhouni kommer att ge en genomgång av hur bolaget ser vägen framåt mot fas III utifrån den framgångsrika fas IIb-studien CONDUCT med läkemedelskandidaten cobitolimod.

InDex Pharmaceuticals presenterar på Redeye Life Science Day och Avanza Börsdag 19 november 2019

18 november 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni kommer att presentera bolaget den 19 november på Redeye Life Science Day på ROOTS@Downtown Camper by Scandic, Drottninggatan 28 i Stockholm kl. 08:35 samt på Avanza Börsdag på Operaterrassen, Karl XII:s torg i Stockholm kl. 11:15. Båda presentationerna kommer att livesändas.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2020

1 november 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2020. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals uppdaterar ägarlistan

28 oktober 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de har uppdaterat ägarlistan på hemsidan med ägarinformation per den 18 oktober 2019.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

19 september 2019– Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

InDex Pharmaceuticals har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka SEK 140 miljoner (USD 14 miljoner)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

19 september 2019 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om nyemission av högst 20 000 000 aktier (de ”Nya Aktierna”), varav högst 13 756 255 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på InDex årsstämma den 6 maj 2019 och högst 6 243 745 aktier emitteras under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande (tillsammans den “Riktade Emissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen uppgår till 6,98 kronor per aktie och motsvarar stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 19 september 2019. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Genom den Riktade Emissionen tillförs InDex cirka 140 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Fjärde AP-fonden samt befintliga aktieägare så som Stiftelsen Industrifonden och Bengt Julander (genom Linc AB).

InDex Pharmaceuticals offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

19 september 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: INDEX) offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission av aktier upp till motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget genom nyemission till svenska och internationella institutionella investerare. Den riktade nyemissionen avser att genomföras dels med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2019, dels genom beslut av styrelsen under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande (tillsammans den “Riktade Emissionen”). InDex har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”) för den Riktade Emissionen.   

InDex Pharmaceuticals uppdaterar ägarlistan

5 september 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de har uppdaterat ägarlistan på hemsidan med ägarinformation per den 30 augusti 2019.

InDex Pharmaceuticals möter primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT med cobitolimod i ulcerös kolit

· Enastående kombination av effekt och säkerhet
· 15% delta mot placebo avseende klinisk remission

27 augusti 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag positiva huvudresultat från dosoptimeringsstudien CONDUCT som utvärderar cobitolimod för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Studien mötte det primära effektmåttet klinisk remission med en signifikant högre effekt om 15% (delta) för patienter som behandlats med den högsta dosen av cobitolimod jämfört med placebo. Cobitolimod tolererades väl i alla dosgrupper och inga skillnader i säkerhetsprofilen noterades jämfört med placebo.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i Europa

26 juni 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

InDex Pharmaceuticals ger statusuppdatering avseende patientrekryteringen i CONDUCT-studien

11 april 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att 197 patienter, av totalt 215 planerade, hittills inkluderats i CONDUCT-studien som utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod. Patientrekryteringen har varierat stort från månad till månad, med mellan 6 och 19 patienter, vilket gör det svårt att prognostisera återstående rekryteringstid. Bolagets bedömning är att patientrekryteringen kommer avslutas senast under juni månad, vilket innebär en viss försening jämfört med den tidigare kommunicerade tidsplanen. Bolaget kommer att meddela när sista patienten inkluderats och huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 8–10 veckor därefter.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

5 april 2019– Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2019

6 november 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2019, som kommer att hållas måndagen den 6 maj 2019. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals genomför riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK

23 oktober 2018 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”InDex”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 24 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 6 252 842 aktier till en mindre grupp investerare. Teckningskursen uppgår till 6,02 SEK per aktie, motsvarande en marknadsmässig emissionsrabatt om 7,7 procent i förhållande till 5 dagars volymviktat genomsnittspris och 1,3 procent i förhållande till dagens stängningskurs. InDex tillförs sammanlagt cirka 37,5 MSEK efter transaktionsrelaterade kostnader för legal rådgivning och kostnader för registrering och praktisk hantering.

InDex Pharmaceuticals publicerar post-hoc analys av COLLECT-studien

19 oktober 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag publiceringen av en post-hoc analys av data från COLLECT-studien. COLLECT var en klinisk studie med Toll-like receptor 9 (TLR9) agonisten cobitolimod, en ny behandling under utveckling för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit (UC). Artikeln, som publicerats i oktoberutgåvan av den expertgranskade vetenskapliga tidskriften Digestive and Liver Disease (DLD), visar den kliniska effekten av cobitolimod på patientrapporterade effektmått och i olika subgrupper av patienter baserade på sjukdomsaktivitet eller tidigare anti-TNFα behandling.

InDex Pharmaceuticals uppdaterar tidsplanen för huvudresultaten från CONDUCT-studien till första halvåret 2019

9 augusti 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man uppdaterar tidsplanen för patientrekryteringen i den pågående fas IIb-studien CONDUCT med läkemedelskandidaten cobitolimod. Huvudresultaten från studien förväntas nu finnas tillgängliga under första halvåret 2019 istället för fjärde kvartalet 2018 som tidigare kommunicerats.

InDex Pharmaceuticals deltar på Digestive Disease Week (DDW)

31 maj 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid Digestive Disease Week (DDW). DDW är den största medicinska kongressen i världen inom gastroenterologi. Kongressen hålls i Washington DC, USA den 2 till 5 juni 2018.

InDex Pharmaceuticals utvecklar oral formulering av cobitolimod

4 maj 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man har utvecklat en ny formulering av sin ledande läkemedelskandidat cobitolimod för oral administrering med riktad leverans till den nedre delen av mag-tarmkanalen. Den orala formuleringen av cobitolimod är en potentiell uppföljningsprodukt till den topikala formuleringen, som för närvarande utvärderas i CONDUCT-studien – en fas IIb-dosoptimeringsstudie i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

23 april 2018 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i Japan

28 mars 2018 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att utfärdas av det japanska patentverket JPO. Patentet ger ytterligare skydd för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling, då cobitolimod inte administreras i kombination med kortikosteroid eller glukokortikosteroid.

InDex Pharmaceuticals rapporterar nya data om cobitolimods verkningsmekanism

1 december 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag nya vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod, bolagets ledande läkemedelskandidat. Resultaten visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning och datum för finansiell rapportering 2018

16 november 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2018, som kommer att hållas torsdagen den 24 maj 2018. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals deltar på United European Gastroenterology Week (UEGW)

26 oktober 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med en posterpresentation vid United European Gastroenterology Week (UEGW). UEGW är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa. Kongressen hålls i Barcelona, Spanien den 28 oktober till den 1 november 2017.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i USA

12 oktober 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att utfärdas av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling, då cobitolimod inte administreras i kombination med kortikosteroid eller glukokortikosteroid.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Japan

13 september 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det japanska patentverket JPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Europa

6 juli 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av cobitolimod för behandling av inflammatoriska sjukdomar.

InDex Pharmaceuticals deltar på Digestive Disease Week (DDW)

5 maj 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid Digestive Disease Week (DDW). DDW är den största medicinska kongressen i världen inom gastroenterologi. Kongressen hålls i Chicago, USA den 6 till 9 maj 2017.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

27 april 2017 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals utser ny CFO

8 mars 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget utsett Johan Giléus till ny Chief Financial Officer (CFO) från och med den 1 maj 2017.

InDex Pharmaceuticals ingår avtal med CRO för CONDUCT-studien

1 februari 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget har ingått ett serviceavtal med det globala kontraktsforskningsföretaget (CRO) PAREXEL för genomförandet av CONDUCT-studien. CONDUCT är en fas IIb-dosoptimeringsstudie med läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals deltar på europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) kongress

23 januari 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 12:e kongress. ECCO-kongressen är den största medicinska kongressen i världen med specifikt fokus på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Kongressen hålls i Barcelona, Spanien den 15 till 18 februari 2017.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i USA

3 november 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att beviljas av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

Resultat från InDex Pharmaceuticals COLLECT-studie väl mottagna vid UEGW

18 oktober 2016 – Ytterligare analyser av data från COLLECT – en klinisk studie av InDex Pharmaceuticals Holding ABs (publ) ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit – presenterades muntligt och mottogs med stort intresse under United European Gastroenterology Week (UEGW) 2016 i Wien.

InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT-studien vid United European Gastroenterology Week 2016

10 oktober 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att resultat från ytterligare analyser av data från COLLECT – en klinisk studie av bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit – kommer att presenteras muntligt och som poster under United European Gastroenterology Week (UEGW) 15-19 oktober 2016 i Wien.

Handel i InDex Pharmaceuticals aktier inleds 11 oktober

6 oktober 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i aktien är tisdagen den 11 oktober 2016. Aktien kommer att handlas under kortnamnet INDEX med ISIN-kod SE0008966295.

InDex Pharmaceuticals planerar börsintroduktion

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

19 augusti 2016 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals meddelade idag sin avsikt att genomföra en listning av läkemedelsutvecklingsbolaget på Nasdaq First North under hösten. En nyemission i syfte att resa kapital till utvecklingen av Bolagets ledande läkemedelskandidat – cobitolimod – planeras i samband med listningen.

InDex Pharmaceuticals publicerar resultat från COLLECT-studien

13 juli 2016 – InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag publicering av resultaten från COLLECT, en klinisk studie av Toll-like receptor 9 (TLR9) agonisten cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Artikeln, som publicerats i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns och Colitis (JCC), visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals får finansiering från Vinnova för preklinisk utveckling av DIMS-substanser mot inflammatoriska sjukdomar

23 maj 2016 – InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag att man har beviljats 1,825 miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla nya, effektivare och säkrare läkemedel för inflammatoriska sjukdomar. Av 535 ansökningar och 84 finansierade projekt, fick InDex ett av de största anslagen.

InDex Pharmaceuticals erhåller godkännande av det internationella generiska namnet (INN) cobitolimod för sin ledande läkemedelskandidat Kappaproct®

10 februari 2016 – InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN) för InDex ledande läkemedelskandidat Kappaproct®, som är en unik Toll-like receptor (TLR) 9 agonist i sen klinisk utvecklingsfas för måttlig till svår ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals återfår europeiska rättigheterna till Kappaproct® för ulcerös kolit

30 juni 2015 – InDex Pharmaceuticals tillkännagav idag att licensavtalet med Almirall SA avseende läkemedelskandidaten Kappaproct® för behandling av ulcerös kolit har avslutats. Enligt avtalet, som undertecknades i mars 2014, inlicensierade Almirall exklusiva rättigheter till Kappaproct® för den europeiska marknaden. I och med uppsägningen av avtalet, återfår InDex alla utvecklings- och kommersialiseringsrättigheter för Kappaproct® globalt. Kappaproct® är i sen klinisk utvecklingsfas.

Peter Zerhouni ny vd för InDex Pharmaceuticals

5 februari 2015 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag att styrelsen har utnämnt Peter Zerhouni till ny vd. Peter Zerhouni kommer närmast från en position som vd vid Diamyd Medical AB där han har varit en drivande kraft vad gäller att föra bolagets affärsutveckling och kliniska studier framåt. Han kommer att efterträda Jesper Wiklund som har lett företaget sedan 2011.

InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT-studien vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens 10:e kongress

3 februari 2015 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag att resultat från COLLECT, en klinisk studie av toll-like receptor 9 (TLR9)-agonisten Kappaproct som tilläggsbehandling för patienter med måttlig till svår, kronisk aktiv ulcerös kolit, kommer att presenteras muntligt vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 10:e kongress. Kongressen kommer att hållas i Barcelona, Spanien den 18 till 21 februari 2015.

InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT, en klinisk studie av Kappaproct® för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit

Stockholm, 27 juni 2014 – InDex Pharmaceuticals tillkännagav idag övergripande resultat från den dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska studien COLLECT. Syftet med COLLECT var att undersöka den terapeutiska potentialen av  Toll-like receptor 9-agonisten Kappaproct som tillägg till gängse behandling av patienter med måttlig till svår kroniskt aktiv ulcerös kolit. 

Patienter som behandlades med Kappaproct visade statistiskt signifikant förbättring för effektmåtten symtomatisk remission (blod i avföringen, antalet avföringar), ”registration remission” (klinisk remission med samtidig endoskopisk remission) samt andelen genomförda kolektomier. Andelen patienter i klinisk remission (Rachmilewitz Index) var hög i både Kappaproct och kontrollgruppen och ingen statistiskt signifikant skillnad observerades här. Kappaproct tolererades väl under studiens gång och inga skillnader i biverkningsprofil jämfört med gruppen som fick standardbehandling noterades.

InDex Pharmaceuticals utökar ledningsgruppen

InDex Pharmaceuticals utser Pernilla Sandwall till Head of Clinical Operations och Thomas Knittel till Chief Medical Officer Stockholm den 11 april 2012 – InDex Pharmaceuticals meddelade idag två…

Investerarkontakt

Peter Zerhouni
Peter Zerhouni
+46 8 122 038 50