Valberedningens huvudsakliga ansvar och uppgifter är att föreslå kandidater till posten som styrelseordförande och övriga medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslår också arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna liksom kommer med förslag till val av och ersättning till revisorn.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader innan årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästa årsstämma har hållits eller vid behov till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen för årsstämman 2024 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:

  • Karl Tobieson, utsedd av Linc
  • Ivo Staijen, utsedd av HBM Healthcare Investments
  • Jan Särlvik, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Björn Wasing, utsedd av SEB-Stiftelsen och S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse
  • Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2023.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected].