Valberedningens huvudsakliga ansvar och uppgifter är att föreslå kandidater till posten som styrelseordförande och övriga medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslår också arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna liksom kommer med förslag till val av och ersättning till revisorn.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader innan årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästa årsstämma har hållits eller vid behov till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen för årsstämman 2021 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:

  • Bengt Julander, utsedd av Linc
  • Ivo Staijen, utsedd av HBM Healthcare Investments
  • Sussi Kvart, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Björn Wasing, utsedd av SEB-Stiftelsen
  • Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

E-post till valberedningen: info@indexpharma.com