Fullt fokus på att stänga fas III-programmet

Perioden oktober – december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –107,9 MSEK (–58,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –105,5 MSEK (–56,3), motsvarande –0,20 SEK per aktie (–0,11) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –47,0 MSEK (–34,2)

Perioden januari – december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 97,5 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –107,4 MSEK (–103,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –95,3 MSEK (–100,3), motsvarande –0,18 SEK per aktie (–0,19) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –38,0 MSEK (–129,4)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 294,3 MSEK (344,9)
 • Antalet anställda var vid periodens slut 7 (6)
 • Antalet aktier var vid periodens slut 532 687 650

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2022.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InDex avbröt fas III-programmet med cobitolimod

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InDex meddelade förväntade likvida medel per 31 mars 2024

Övriga händelser

 • InDex meddelade att alla patienter för dosvalet av cobitolimod hade slutfört Induktionsstudie 1 av fas III-programmet CONCLUDE
 • InDex deltog vid United European Gastroenterology Week 2023
 • InDex beviljades ett nytt patent för cobitolimod i Sydkorea

VD har ordet

Kvartalet överskuggades naturligtvis av nyheten om den negativa futilitetsanalysen i vår fas III-studie i slutet av november. Det var verkligen ett oväntat resultat. Efter att den initiala chocken lagt sig har teamet varit fullt fokuserat och engagerat i att stänga fas III-programmet i enlighet med regelverk och god praxis. Data från studien har samlats in med målet att analysera den för att ytterligare förstå bristen på effekt, och se om det finns någon märkbar skillnad mellan några subgrupper. Vi räknar med att kunna kommunicera resultatet av denna analys i slutet av februari.

Endast de kritiska teammedlemmar som behövs för att stänga ner och rapportera studien enligt de regulatoriska kraven kommer att stanna hos InDex under första halvåret 2024. Vi förväntar oss att alla våra åtaganden relaterade till fas III-programmet kommer att vara fullgjorda före sommaren.

Som meddelades den 19 januari 2024, inkluderar bolagets förväntade likvida medel i slutet av första kvartalet, 180-190 MSEK, samtliga stängningskostnader för studien, även de som kommer att inträffa efter den 31 mars.

Samtidigt utvärderar vi möjliga vägar framåt för InDex. Olika alternativ övervägs, till exempel likvidation, omvänt förvärv och offentliga bud. Det tydliga målet med processen är att om möjligt, hitta alternativ som kan generera mer värde för våra aktieägare än en bolagslikvidation.

Jag vill tacka alla InDex medarbetare som redan har lämnat bolaget, för det värdefulla arbete de har bidragit med under de senaste åren. Jag vill också tacka de individer som är kvar, för deras lojalitet och engagemang i att göra det arbete som ligger framför oss, vilket inte nödvändigtvis är lätt eller inspirerande.

Jenny Sundqvist, VD

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: [email protected]

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: [email protected]

Fullständig rapport bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.indexpharma.com/sv/finansiella-rapporter/

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2024 kl 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Läkemedelskandidaten cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.