Fullt fokus på fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod

“Med en ny ledningsgrupp på plats, ser jag fram emot ett fortsatt spännande och händelserikt år med fullt fokus på fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod”, säger Johan Giléus, tf. VD för InDex Pharmaceuticals.

Perioden januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till –18,9 MSEK (–9,3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till –18,9 MSEK (–9,3), motsvarande –0,04 SEK per aktie (–0,02) före och efter utspädning
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –18,4 MSEK (–8,5)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 417,5 MSEK (532,5)
  • Antalet anställda var vid periodens slut 9 (7)
  • Antalet aktier var vid periodens slut 532 687 650

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2021.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • InDex planerar för att kommersialisera läkemedelskandidaten cobitolimod i USA i egen regi och genom strategiska samarbeten på övriga marknader

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Peter Zerhouni avgick som VD för InDex

Övriga händelser

  • InDex arrangerade kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media

VD har ordet

Det pågår ett intensivt arbete med fas III-studien CONCLUDE. Studien utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod som en ny och unik behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. Vi gör stora framsteg med processen att få myndighetsgodkännande att starta studien i de deltagande länderna, där studien i dagsläget är regulatoriskt godkänd i 27 utav omkring 30 planerade länder. Vi ser även att fler och fler kliniker börja screena och randomisera patienter. Klinikerna börjar nu även öppna upp för externa besök och vi kommer att fortsätta vår framgångsrika strategi att besöka de deltagande klinikerna tillsammans med Parexel.

För att informera om cobitolimod och fas III-studien CONCLUDE kommer InDex att delta med en monter på Digestive Disease Week (DDW), som är den främsta medicinska kongressen i världen inom gastroenterologi. DDW äger rum den 21-24 maj i San Diego, USA och brukar årligen attrahera över 10 000 deltagare från mer än 100 länder. DDW ger även goda möjligheter till att uppdatera våra affärskontakter då alla ledande företag inom fältet deltar.

Jag är väldigt glad att kunna välkomna Eva Arlander som Chief Development Officer till InDex. Eva har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling från ledande befattningar på bland annat Astra Zeneca, Medivir, Affibody och läkemedelsverket. Eva kommer att ingå i InDex nya ledningsgrupp tillsammans med mig själv, Chief Medical Officer Anders Bröijersén och Chief Scientific Officer Charlotte Admyre.

InDex har tillsammans med externa experter undersökt kommersialiseringsalternativen för cobitolimod i USA och Europa. Slutsatsen av detta arbete är att marknadspotentialen, förutsättningarna för marknadsbearbetning samt lönsamhetsprofilen i USA, lämpar sig väl för en fokuserad kommersiell organisation i egen regi som byggs upp närmare lansering. Marknaden i USA står för cirka 65% av den totala marknaden för ulcerös kolit. Den fragmenterade europeiska marknaden, och övriga regioner, erbjuder attraktiva möjligheter att ingå strategiska samarbeten under cobitolimods väg mot lansering. Dessa slutsatser presenterades vid vår uppskattade kapitalmarknadsdag i mitten av mars. Vi är glada att så många har haft möjlighet att ta del av presentationerna, både live och i efterhand via inspelningen på webben.

Jag vill passa på att lyfta fram årsredovisningen för 2021, som publicerades i början av april. Den ger en bra överblick av ulcerös kolit, cobitolimod, fas III-studien CONCLUDE och bolagets övriga verksamhet. Vi har även i år med en gripande patientintervjun. Denna gång med Sofie, som har levt med ulcerös kolit i 18 år och som verkligen bekräftar behovet av nya effektiva och säkra läkemedel för henne och övriga patienter som lider av ulcerös kolit.

Den 1 juni är det årsstämma i InDex, som även i år kommer att avhållas genom förhandsröstning. Dagen efter, den 2 juni, kommer jag att presentera bolaget på Redeye Growth Day och jag hoppas att vi ses då.

Johan Giléus, tf. VD

Ordförande har ordet

InDex är inne i en händelserik och spännande fas och jag ser på framtiden med stor optimism. Bolagets fokus ligger på genomförandet av fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod som fortskrider enligt plan. Fas III är det sista utvecklingssteget före ansökan om marknadsgodkännande hos de regulatoriska myndigheterna och CONCLUDE är således en mycket viktig milstolpe för bolaget.

InDex har en ny ledningsgrupp på plats som med sin gedigna kompetens och erfarenhet ska leda bolaget framåt när vi nu tar cobitolimod genom fas III och mot marknad. Rekryteringen av ny VD pågår och det är styrelsens förhoppning att kunna presentera en ny permanent VD inom en snar framtid.

Jag vill avslutningsvis framföra ett stort tack till alla medarbetare på InDex, vars hårda arbete och engagemang gör InDex till det fina bolag det är, med syftet att förbättra livet för de patienter som lider av denna svåra sjukdom och samtidigt skapa betydande värden för våra aktieägare.

Wenche Rolfsen, Styrelseordförande

För mer information:
Johan Giléus, tf. VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: [email protected]

Fullständing rapport bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.indexpharma.com/sv/finansiella-rapporter/

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2022 kl 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedels utvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.