Analytiker

Analytiker som följer InDex Pharmaceuticals:

Jakob Svensson, Redeye, Stockholm
jakob.svensson@redeye.se

Läs senaste analysuppdateringen på Redeyes hemsida