Analytiker

Analytiker som följer InDex Pharmaceuticals:

Jakob Svensson, Redeye, Stockholm
mathias.spinnars@redeye.se

Läs senaste analysuppdateringen på Redeyes hemsida